Informacja dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu dla działania 4.1.3 "Odnawialne źródła energii" RPO WSL 2014-2020, został przesunięty z listopada na styczeń 2019 roku. Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostaną przez gminę poinformowani o wynikach konkursu niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski.

Informacja dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie:

Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet i deklaracji, w maju 2018 roku Gmina Pilchowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice" w ramach konkursu dla działania 4.1.3 RPO WSL 2014-2020. Konkurencja jest duża, na konkurs spłynęło łącznie 125 wniosków z terenu całego województwa. Łączna kwota wnioskowana wielokrotnie przekracza pulę dostępnych do podziału środków. Obecnie wnioski czekają na ocenę formalną oraz merytoryczną.

Rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu, zgodnie z jego regulaminem, planowane jest na listopad 2018 roku. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostaną o wyniku konkursu niezwłocznie poinformowani.

 


W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w projekcie oraz wydłużeniem przez Urząd Marszałkowski terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, wydłużony zostaje do dnia 14.03.2018 roku termin składania przez mieszkańców gminy ankiet i deklaracji udziału w projekcie.

Urząd Gminy Pilchowice informuje, że w dniach od 14 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. trwa nabór mieszkańców chętnych do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

Celem jest wystąpienie z wnioskiem o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na pellet.

Planowana wysokość grantu w zależności od rodzaju instalacji OZE wynosi:

- Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – do 12 000,00 zł

- Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 9 000,00 zł

- Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 30 000,00 zł

- Pompa powietrzna do c.w.u. – do 7 000,00 zł

- Kocioł na biomasę – do 13 000,00 zł

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany, tzn. w całości ponoszony przez mieszkańca.

Grantobiorcą (uczestnikiem projektu) może być osoba:

- zamieszkała na terenie Gminy Pilchowice oraz posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z zamieszkałym budynkiem, dla którego planowany jest montaż mikroinstalacji OZE w ramach Projektu)

lub

- posiadająca rozpoczętą budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie Gminy Pilchowice, która zostanie zakończona i budynek zasiedlony do dnia 31.12.2019 roku.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Planowany termin złożenia przez Gminę Pilchowice wniosku o dofinansowanie – do 29 maja 2018 r. przy czym złożenie wniosku jest uzależnione od zainteresowania Mieszkańców udziałem w projekcie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - listopad 2018 r.

Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 – 2020.

Nie można uczestniczyć jednocześnie w projekcie z RPO WSL 2014-2020 oraz Programie Ograniczania Niskiej Emisji, tzn. osoby oczekujące w kolejce do PONE, które zgłoszą się do przedmiotowego projektu w zakresie kotła na biomasę lub pompy powietrznej c.o., zostaną automatycznie zawieszone w PONE do czasu rozstrzygnięcia konkursu w RPO WSL 2014-2020. W przypadku otrzymania dofinansowania z RPO WSL osoby zawieszone zostaną skreślone z listy PONE. W przypadku nieotrzymania dofinansowania z RPO osoby te zostaną przywrócone na listę oczekujących w PONE.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:

  • w Referacie Rozwoju Gminy pod numerem telefonu 32 332 71 64,
  • na stronie www.pilchowice.pl w zakładce Aktualności,
  • pytania dotyczące spraw technicznych – Semper Power Sp. z o.o., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila dopisek: Dotyczy projektu grantowego – Gmina Pilchowice

Deklarację udziału w projekcie i ankietę dot. instalacji OZE oraz kopię dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością należy złożyć w dniach od 14 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice w godzinach pracy Urzędu.

Deklarację i ankietę można pobrać poniżej:

ANKIETA OZE

DEKLARACJA UDZIAŁU

Prezentacja ze spotkań informacyjnych dostępna jest poniżej

PREZENTACJA

Pełny regulamin naboru i realizacji projektu dostępny jest pod poniższym linkiem:

REGULAMIN