Kierownik
Joanna Wojciechowska

Pracownicy
Kornelia Mika, Katarzyna Pels,


Kontakt
Działalność gosp. i dowody osobiste 32 235-65-85
Ewidencja ludności 32 235-65-85



1.    Prowadzenie zbiorów meldunkowych,
2.    Przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
3.    Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych sądom policji, prokuratorom,
        urzędom skarbowym oraz innym upoważnionym podmiotom,
4.    Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania
       oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
5.    Sporządzanie wykazu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
6.    Obsługa systemu wydawania dowodów osobistych,
7.    Prowadzenie rejestrów i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
8.    Prowadzenie archiwum kopert wydanych dowodów osobistych,
9.    Sporządzanie spisów wyborców,
10.  Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
11.  Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
12.  Rejestrowanie, zmiany i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej,
13.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
       do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
14.  Prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych,
15.  Prowadzenie spraw dot. zgromadzeń, imprez masowych, zbiórek publicznych,
16.  Prowadzenie spraw z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
17.  Obsługa osób niepełnosprawnych,
18.  Realizowanie zadań z zakresu repatriacji.