Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy


Stanowisko pełni
Anna Wzorek
Pokój numer 15
tel. 32 332 71 59


Zakres działania

1. Organizowanie pracy organów Rady Gminy,
2. Archiwizowanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy,
3. Protokołowanie posiedzeń Komisji oraz Rady Gminy,
4. Prowadzenie centralnych rejestrów:
   1) uchwał Rady Gminy,
   2) interpelacji radnych,
   3) wniosków z posiedzeń Sesji Rady Gminy,
   4) wniosków Komisji Rady Gminy,
5. Przygotowanie i organizacja wyborów na ławników,
6. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
    statutowych organizacji pozarządowych