Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Stanowisko pełni
Anna Szczygieł
Pokój numer 8
tel. 32 235 64 55


Zakres działania

I. W zakresie spraw związanych z tworzeniem aktów wewnętrznych:

1. Opracowywanie i aktualizowanie:
   1) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
   2) Regulaminu Pracy,
   3) Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
   4) Regulaminu wynagradzania pracowników,
   5) Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej,
   6) Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu,
2. Prowadzenie centralnego rejestru:
   1) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wójta,
   2) umów o pracę,
   3) naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
   4) poleceń służbowych wydawanych przez Wójta.

II. W zakresie spraw osobowych

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek
    organizacyjnych,
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek
    organizacyjnych,
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów oraz innych zwolnień od pracy,
4. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń służby przygotowawczej oraz doskonalenia zawodowego
    pracowników,
5. Organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze,
6. Sprawy związane z zatrudnianiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7. Prowadzenie spraw dotyczących staży, przygotowania zawodowego oraz praktyk,
8. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników,
9. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Urzędu,
10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.