Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik
Joanna Wojciechowska
Pokój nr 1
Tel: 32 332-71-63

Zakres działania

I.    Z zakresu prowadzenia całości spraw związanych ze stanem cywilnym osób:
1.    Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie z tych aktów
       odpisów i zaświadczeń,
2.    Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania związków małżeńskich,
3.    Przyjmowanie oświadczeń woli w następujących sprawach:
        1) o wstąpieniu w związek małżeński,
        2) o wyborze nazwiska,
        3) o uznaniu dziecka,
        4) o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem
            małżeństwa
        5) o ostatniej woli spadkodawcy,
4.    Współpraca z polskimi oraz obcymi placówkami dyplomatycznymi w zakresie
       rejestracji stanu cywilnego,
5.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
6.    Umiejscowienie dokumentów sporządzanych za granicą,
7.    Prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
8.    Prowadzenie archiwizacji ksiąg stanu cywilnego,
9.    Wnioskowanie o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
       i przygotowywanie wniosków w tej sprawie,
10.  Organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i spotkań z jubilatami,
11.  Urzędowe poświadczanie własnoręczności podpisu.