Sprawy planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska


Kierownik
Maria Wymysło
Pokój nr 10
tel. 32  235 65 69

Dotacje na prace konserwatorskie

Pokój nr 10 i 11

tel. 32 332 71 57


Pracownicy
Aleksandra Sobiech, Gabriela Kaleta, Lucyna Kalisz, Gabriela Frystacka, Sylwia Kabaczyńska, Sandra Szulik, Barbara Mazurek


Zakres działania

W zakresie planowania przestrzennego

1.    Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych,
2.    Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem dokumentów
       planistycznych opracowanych przez inne organy,
3.    Udzielanie informacji z dokumentów planistycznych gminy,
4.    Prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego,
5.    Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego
       planu zagospodarowania przestrzennego,
6.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania (ustalenia)
       jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku
       z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego
       zmianą,
7.    Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem warunków
       zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8.    Realizacja dyrektywy INSPIRE.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami

1.     Gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi i nieruchomościami
        stanowiącymi własność gminy, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste,
        dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2.     Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania
        wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
3.     Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
4.     Komunalizacja gruntów,
5.     Regulacje stanów prawnych nieruchomości,
6.     Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7.     Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
8.     Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
9.     Zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości,
10.   Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach
       i urządzeń technicznych (z wyłączeniem działek drogowych);
11.   Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację nośników
       i reklamowych (z wyłączeniem działek drogowych), 
12.  Prowadzenie odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku
        dokonanego podziału,   
13.  Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania (ustalenia)
       i opłaty adiacenckiej,
14.  Nazewnictwo ulic, placów, parków,
15.  Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
16.  Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
17.  Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziału oraz
       rozgraniczenia nieruchomości.

W zakresie ochrony środowiska

1.    Realizacja programu ochrony środowiska dla Gminy,
2.    Wspieranie zadań proekologicznych,
3.    Współpraca z konserwatorem przyrody,
4.    Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o ochronie
       przyrody,
5.    Prowadzenie rejestru pomników przyrody,
6.    Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez Gminę Pilchowice,
7.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
       o środowiskowych uwarunkowaniach,
8.    Wydawanie pozwoleń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
       w gminach,
9.    Prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
       w gminie,
10.  Współpraca z sołtysami w zakresie utrzymania czystości i porządku,
11.  Prowadzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
       odpadów komunalnych,
12.  Prowadzenie spraw wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
13.  Opiniowanie dokumentacji w zakresie:
       1)    prowadzenia działalności odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów,
       2)    rekultywacji,
       3)    robót geologicznych,
       4)    planów ruchu kopalń.
14.  Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice,
15.  Realizacja programu ograniczania niskiej emisji,
16.  Prowadzenie spraw z zakresu opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej,
17.  Prowadzenie procedur w zakresie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
       energię elektryczną i paliwa gazowe,
18.  Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
       i zbiorowego odprowadzania ścieków,
19.  Realizacja zadań związanych z udzielaniem dopłat z budżetu gminy do ceny 1 m3 wody
       oraz ścieków.

W zakresie rolnictwa

1.    Ochrona i rekultywacja gruntów,
2.    Prowadzenie postępowań związanych ze zmianą stanu wody na gruncie,
3.    Nadzór nad ochroną zwierząt, roślin i gruntów rolnych,
4.    Zatwierdzanie planów łowieckich,
5.    Prowadzenie gospodarki w lasach gminnych,
6.    Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie spisu rolnego,
7.    Organizowanie szkoleń dla rolników,
8.    Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnych
       poszkodowanych w wyniku klęsk,
9.    Kontrola ubezpieczeń OC gospodarstw rolnych,
10.  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
11.  Prowadzenie spraw z zakresu prowadzenia hodowli i utrzymania psów rasy uznanej
       za agresywną.
12.  Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt,
13.  Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie.

W zakresie gospodarki wodami

1.    Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
2.    Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Pilchowicach w zakresie utrzymania urządzeń wodnych
       na terenie Gminy Pilchowice.

Inne zadania

1.    Zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek OSP,
2.    Zawieranie i nadzór nad realizacją umów dot. sprzątania pomieszczeń oraz obsługi co. w
       budynkach OSP
3.    Zawieranie i nadzór nad realizacją umów związanych z utrzymaniem kortu tenisowego i innych
       obiektów stanowiących własność gminy,
4.    Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (kart ewidencji),
5.    Udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
       przy zabytkach,
6.    Prowadzenie spraw związanych z komunikacją zbiorową,
7.    Prowadzenie ubezpieczenia mienia komunalnego.
8.    Zawieranie umów na dzierżawę, najem trwały zarząd i użytkowanie lokali
       mieszkalnych i użytkowych,
9.    Aktualizacja czynszów najmu i dzierżawy lokali,
10.  Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych i usuwaniem
       awarii,
11.  Przygotowywanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych
12.  Nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu utrzymania obiektów stanowiących własność
       gminy: parków, placów zabaw,
13.  Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi oraz  pomnikami,
14.  Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i rozliczaniem energii elektrycznej
       do obiektów stanowiących własność gminy, ulic, placów itp.
15.  Planowanie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad prawidłową realizacją
       zadania.


Dotacje na prace konserwatorskie