Sprawy inwestycji i zamówień publicznych


Kierownik
Arkadiusz Gawłowski
Pokój numer 12
tel. 32 235 64 24


Pracownicy
Ewa Jaremków, Ewelina Sankiewicz, Ewa Waniek, Małgorzata Szczepańska, Bartłomiej Bobek, Karolina Turak


Zakres działania

I.    W zakresie inwestycji

1.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i
        rozliczeniem finansowym remontów, inwestycji gminnych realizowanych ze środków własnych
        i funduszy pomocowych,
2.    Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków,
        będących w zasobie gminy, przeprowadzenie przeglądów technicznych, prowadzenie książki
        obiektu budowlanego,
3.    Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji,
4.    Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą /rowy, chodniki, parkingi/
5.    Prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontem, przebudową, naprawą
       oraz konserwacją budynków stanowiących własność Gminy,
6.    Przygotowanie i nadzorowanie prac remontowo – budowlanych prowadzonych
       przez Gminę i jednostki organizacyjne,
7.    Przygotowanie zakresów i wytycznych do zlecania dokumentacji budowlanej do zadań
        inwestycyjnych.

II.    W zakresie zamówień publicznych

1.    Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu zamówień publicznych,
2.    Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
3.    Wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji
        zadań – zastosowanie do obowiązujących przepisów.

III.    W zakresie utrzymania dróg

1.    Prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
2.    Zarządzanie siecią publicznych dróg gminnych,
3.    Opracowywanie planu zimowego utrzymania dróg
4.    Określanie zasad korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych
       na cele niekomunikacyjne,
5.    Nadzorowanie stanu oznakowania ulic.

IV.    W zakresie gospodarowania mieniem gminy

1.    Gospodarowanie mieniem gminnym stanowiącym wyposażenie ulic, placów zabaw, parków
       i innych miejsc publicznych,
2.    Prowadzenie spraw z zakresu turystyki rowerowej,
3.    Nadzór nad realizacją przedsięwzięć z zakresu utrzymania gruntów stanowiących własność
       gminy – a nie wydzierżawionych, parków, chodników, przystanków komunikacji publicznej, zatok
       autobusowych i placów zabaw z wyjątkiem placów zabaw oddanych w zarząd placówkom
       oświatowym.