Sprawy organizacyjne

Kierownik
Wiesław Nowakowski

tel. 32 722 79 05


Pracownicy
Tomasz Bajon, Arkadiusz Świrski, Irena Pawliczek, Małgorzata Piskorek, Angelika Podgórska, Joanna Kruczyńska, Michalina Malarz


Kontakt
Sekretariat 32 235-65-21


Zakres działania

I.    Z zakresu spraw organizacyjnych

1.    Prowadzenie centralnych rejestrów:
       a.    zarządzeń Wójta,
       b.    zarządzeń kierownika Urzędu,
       c.    skarg i wniosków,
       d    instytucji kultury na terenie gminy,
       e.    informacji publicznej,
2.    Obsługa sekretariatu Urzędu,
3.    Prowadzenie biblioteki Urzędu,
4.    Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
5.    Prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
6.    Organizacja załatwiania skarg i wniosków, nadzór i koordynacja nad prawidłowym
       i terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
7.    Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta i z wykonania uchwał na sesję Rady Gminy,
8.    Opracowywanie i prowadzenie polityki promocyjnej Gminy,
9.    Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy,
10.  Udział w targach, ekspozycjach itp. imprezach promujących Gminę,
11.  Przygotowywanie i organizacja wyborów oraz referendów,
12.  Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą,
13.  Promocja zdrowia,
14.  Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną oraz działalnością ośrodka pomocy
       społecznej.

II.    Z zakresu spraw administracyjnych

1.    Prowadzenie archiwum zakładowego,
2.    Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowego,
3.    Nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyki Urzędu,
4.    Zabezpieczenie mienia Urzędu,
5.    Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciw pożarowym,
6.    Prowadzenie spraw dot. łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej,
7.    Zamawianie tablic urzędowych, informacyjnych, pieczęci urzędowych oraz pieczątek,
8.    Administrowanie budynkiem Urzędu za wyjątkiem spraw związanych ze stanem technicznym,
        remontami i przeglądami technicznymi

III.    Z zakresu spraw obywatelskich

1.    Zadania związane z wyborami do organów przedstawicielskich,
2.    Zadania związane z przeprowadzanymi referendami,


IV.    Z zakresu zarządzania kryzysowego

1.    Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń na terenie Gminy,
2.    Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
3.    Przygotowanie zarządzeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń
       i treningów,
4.    Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
5.    Organizowanie łączności alarmowej,
6.    Współdziałanie z jednostkami OSP, PSP oraz Policją,
7.    Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
8.    Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
9.    Współpraca w zakresie spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z organami
        administracji rządowej i pozarządowej.

V.    Z zakresu spraw obrony cywilnej i ochrony ludności

1.    Opracowywanie planu obrony cywilnej,
2.    Opracowanie i uzgadnianie planów działania w/z obrony cywilnej,
3.    Organizowanie formacji obronnych,
4.    Organizowanie ewakuacji ludności,
5.    Popularyzowanie obrony cywilnej oraz przeprowadzanie w tym zakresie szkoleń,
6.    Opracowanie i przesłanie sprawozdań.

VI.    Z zakresu spraw obronnych

1.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym przygotowania Gminy do
        funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
2.    Przygotowanie stanowiska kierowania Wójta w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy oraz
        organizowanie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
3.    Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
4.    Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
5.    Planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
6.    Przygotowywanie i organizowanie kontroli realizacji zadań obronnych,
7.    Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, zestawień oraz informacji z zakresu spraw obronnych.

VII.    Z zakresu komputeryzacji i Biuletynu Informacji Publicznej

1.    Prowadzenie strony internetowej Urzędu,
2.    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
3.    Administrowanie siecią komputerową i stanowiskami komputerowymi,
4.    Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
5.    Prowadzenie spraw w zakresie informatycznego zabezpieczenia danych i podpisu elektronicznego,
6.    Archiwizacja danych.